N. Maslennikov

Nizhny Novgorod Institute of Management and Business