V. Simkhovich

Doctor of Sociology
Belarusian State Economic University
simkhovich_v@mail.ru